Ajutoare pentru producătorii români de plante aromatice

APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 și în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021

     Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș informează potențialii beneficiari că au fost publicate 2 Hotărâri de Guvern, având  nr. 651/2021, respectiv nr. 652/2021 care au ca obiect acordarea unor ajutoare de minimis pentru susținerea, în anul 2021, a două categorii de fermieri.

   Astfel, cele 2 acte normative, în esență similare, dar cu obiect diferit, se aplică în perioada următoare, după cum urmează:

I.     Conform HG nr. 651/2021 APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, începând cu data de și până cel târziu la data de 20 iulie 2021 inclusiv. Prin spații protejate se înțelege sere și/sau solarii.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, după cum urmează:

 • Ardei gras și/sau ardei lung;
 • Castraveți;
 • Tomate;
 • Vinete.

Plafonul total alocat acestei scheme de ajutor de minimis este de 150.000.000 lei, echivalentul a maximum 30.785.000 euro la un curs valutar de 4,8725 lei/euro.

Beneficiari:

a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil  pana la 31 decembrie 2021;

b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorii agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la 20 iulie 2021, inclusiv.

Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermierii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare (conform art. 9 alin. (1) din HG nr. 651/2021).

Cuantumul ajutorului de minimis

Valoarea ajutorului de minimis este de 2.000 de euro și se acordă în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din 1 octombrie 2020, beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafață de 1000 mp.

Documente atașate cererii de înscriere în program:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021,  care atestă suprafaţa de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:

a) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI  și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG nr. 652/2021;

c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, vinete;

d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;

f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;

g) să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime:

1) în sere:

 1. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
 2. 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
 3. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
 4. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;

2) în solarii:

 1. 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
 2. 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
 3. 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
 4. 2000 kg/1000 mp pentru vinete;

Beneficiarii au obligația transmiterii, în scris, a notificărilor către centrele județene / locale / al municipiului București unde au depus cererea de înscriere în Program în vederea efectuării controlului la fața locului în termen de 10 zile înainte de recoltare.

Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și DAJ în termen de 7 zile de la notificare – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, iar reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren, urmare a notificării, fermierii au obligaţia să depună la centrele județene / locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din HG nr. 651/2021, precum și copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

Valorificarea producției se realizează în perioada 02 noiembrie-02 decembrie 2021.

Dovada valorificării producției de legume în spații protejate o constituie bonul fiscal/ factura / fila din carnetul de comercializare.

Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii  prinvind susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/legume-in-spatii-protejate-20211624359084

II. Conform H.G. nr. 652/2021 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr.652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021 publicată în  Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 și până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

  Schema de ajutor de minimis, se aplica pe întreg teritoriul Romaniei în anul 2021, pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:

 • Busuioc
 • Cimbru
 • Coriandru
 • Fenicul
 • Muștar

Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro.

Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de :

a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

c) 100 euro/ha pentru coriandru;

d) 200 euro/ha pentru fenicul;

e) 150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis :

 • ;
 • să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;
 • să depună cerere de înscriere în program;
 • să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;
 • să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
 • să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime:

a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;

b) 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;

c) 800 kg  samanta/ha pentru coriandru;

d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul;

e) 950 kg samanta/ha pentru muștar.

Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la  data de 30 iunie 2021, inclusiv.

          Documente atașate cererii de înscriere în program :

 • Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
 • Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
 • Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
 • Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Înainte de recoltare cu 10 zile  fermierul are obligatia notificarii centrului județean/local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fața locului. Verificările la fața locului se efectuează de către echipe mixte formate din reprezentanți APIA și DAJ – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care  se solicită ajutor de minimis, reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea procesului verbal de control.

Documentele justificative care atestă obținerea producției, o reprezintă contractul de vânzare însoțit de factura sau carnetul de comercializare. Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.

Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/plante-aromatice-20211624359274

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*