Demararea proiectului “ Salvăm și Ocrotim Școlarii”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu

părinți plecați la muncă în străinătate

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv

la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și

formare”

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24

Titlul proiectului:  ” Salvam si Ocrotim Scolarii

Contract: POCU/784/6/24/139545

COMUNICAT DE PRESĂ

15.06.2021

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “ Salvăm și Ocrotim Școlarii”

SC YMAC SABY COMPANY SRL împreună cu SC GRANT CONSULTING SRL implementează în perioada 21.04.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ Salvăm și Ocrotim Școlarii”, cod SMIS 139545.

Obiectivul General al proiectului îl reprezintă furnizarea de măsuri integrate de prevenire și de asigurare de oportunități egale pentru 270 copii/elevi ai căror părinți sunt plecați în străintate, care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, cu scopul creșterii participării acestora la învățămantul preșcolar și școlar și de reducere a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia. Pentru a răspunde nevoilor complexe sociale, emoționale și educaționale ale copiilor, este necesară asigurarea de servicii integrate de suport pentru aceștia, precum și de educație parentală și consiliere pentru reprezentanții lor (parinți/persoane în grija cărora au rămas). Totodată, pentru profesioniștii direct implicați în lucrul cu acești copii vulnerabili este necesară creșterea capacității lor de a identifica și oferi suport copiilor și adulților în grija cărora sunt, iar în ceea ce privește instituțiile locale întărirea parteneriatului între cele care reprezintă domeniul asistenșei sociale (autoritațile locale) și unitățile școlare. Alt tip de intervenție necesar este derularea de campanii de informare si constientizare pentru parinți si persoanele în grija cărora ramân copiii. Scopul principal al proiectului constă în stimularea participării la educație a copiilor ai căror parinți sunt plecați în strainatate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ CARE PARTICIPĂ LA MĂSURILE INTEGRATE:

Prin intermediul intervențiilor propuse în proiect, contribuția la prevenirea abandonului școlar timpuriu și la asigurarea de oportunități educaționale va fi asigurată prin:

– programe educaționale complementare (pentru ciclurile educaționale: preșcolar, primar și gimnazial), care vor dezvolta competențe de bază pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate socio-economică și care vor contribui, pe termen lung, la creșterea șanselor de performanțe educaționale în cadrul sistemului public de educație, oferind o pregătire temeinică la nivelul abilităților și cunoștințelor;

– servicii conexe de suport educațional / consiliere asigurată pentru beneficiarii proiectului, inclusiv pentru părinți, sesiunile de educație parentală, activitățile extra-curriculare prin intermediul cărora oportunitățile de participare la educația formală vor fi sporite. Oferirea de sprijin financiar și material (subvenții, rechizite, materiale educaționale de calitate, acces la conținut educațional interactiv și tehnologie inovatoare etc.) beneficiarilor în activitățile educaționale va avea ca și consecință cuplarea șanselor educaționale cu asigurarea accesului la resurse și, pe termen lung, spargerea cercului vicios al sărăciei în care lipsa resurselor materiale generează acces scăzut la servicii educaționale și performanțe școlare slabe;

– sprijinirea oportunităților de socializare și interacțiune pentru copii, în cadrul activităților reacreative și de socializare, astfel încât beneficiarii proiectului își vor valorifica achizițiile educaționale într-un mediu interactiv și își vor exersa mecanismele de adaptare la exigențele unui mediu de învățare formală, valorificându-și și competențele dobândite în mediul informal și non-formal.

Proiectul propus este integrat în Programul Operațional Capital Uman având ca țintă valorizarea resurselor umane, într-o manieră sustenabilă, adaptată cerințelor societății moderne, prin asigurarea unor intervenții integrate în domeniul educației, nediscriminării și multiculturalismului. În cadrul acestui pachet integrat conceput în proiect se va asigura creșterea accesului la educație incluzivă, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, etape care converg spre atingerea obiectivului general POCU.

REZULTATE AȘTEPTATE:

–  40 preșcolari (3-5 ani), 70 elevi învățământ primar (6-10 ani), 90 elevi învățământ gimnazial (11-14 ani) 70 elevi învățământul secundar inferior (14-16 ani), 270 părinți/tutori identificați și selectați.;

–  40 copii preșcolari implicați în activități de dezvolare a deprinderilor de comunicare și limbaj;

–  230 elevi implicați în sesiunile de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea;

–  230 persoane implicate în sesiuni de activități de învățare emoțională;

–  270 elevi consiliați și informați în cadrul serviciior psiho-sociale de sprijin;

–  160 de copii ciclul gimnazial participanți în tabere tematice organizate;

– 110 copii preșcolari și din ciclul primar participanți la excursii

– 15 ateliere de creație organizate și 10 acțiuni sportive

– 40 preșcolari participanți în cadrul celor 15 ateliere de creație

– 270 subvenții (ajutoare) acordate prin proiect elevilor și copiilor cu părinții plecați în străinatate

– 270 tutori/părinți/persoane în grija cărora sunt lăsați copii ai căror părinți sunt plecați în străinatate implicate în activități de consiliere parentală

– 21 evenimente de informare și conștientizare

– o campanie online de informare și conștientizare

– Îmbunătățirea ratei de cuprindere în învățământul școlar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 270 copii preșcolari și elevi cu parinții plecați în străintate ca urmare a implementării prezentului proiect

– Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție pentru 270 copii preșcolari și școlari și elevii cu părinții plecați în străintate în cadrul prezentului proiect.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,763,910.44 lei din care: 3,846,857.71 lei contribuția Uniunii Europene, 678,857.20 lei contribuția din bugetul național al României și 238,195.53 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Date de contact:

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Adresă de corespondență: Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș

E-mail: sos@ymac-company.ro

Radu Carmen-Alina

Manager proiect

Tel: 0747.133.135

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*