Demararea proiectului „SPRIJIN PENTRU TINERII NEETS PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR PRIN SERVICII DE EDUCAȚIE- A DOUA ȘANSĂ”

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI

„SPRIJIN PENTRU TINERII NEETS PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR PRIN SERVICII DE EDUCAȚIE- A DOUA ȘANSĂ”

Contract de finanțare nr. POCU/884/1/4/147521

UNIC SPORTS SRL în parteneriat cu MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI/ Serviciul lmplementare Proiecte Fonduri Nerambursabile – Partener 1 implementează în perioada 29.06.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ SPRIJIN PENTRU TINERII NEETS PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR PRIN SERVICII DE EDUCAȚIE- A DOUA ȘANSĂ”, cod SMIS 147521.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 420 de tineri Neets a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, în special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, sporirea nivelului de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți. Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 420 tineri NEETs șomeri înregistrați.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 –OS1. Înregistrarea în grupul țintă a 420 de tineri NEETs, din care minim 10% vor fi de etnie romă, minim 30% vor fi din mediul rural și minim 30% vor avea nivel de ocupabilitate C și D, pe durata celor 31 luni de implementare, în vederea oferirii către aceștia de servicii specializate de ocupare și educație de tip “A doua șansă”, în scopul creșterii oportunităților de integrare pe piața muncii.(corespunde A1.1).

OS2– Îmbunătățirea capacității de ocupare a 420 tineri NEETs șomeri cu vârsta intre 16 – 24 ani, pe parcursul a 31 luni, prin furnizarea de servicii de ocupare: informare, consiliere, plan personalizat de intervenție. Ca urmare a acestui obiectiv, 420 tineri NEETs vor fi îndrumați spre încadrarea în programe de tip “A doua șansă” și absolvirea acestora.

OS3 – Încadrarea și susținerea în programe de tip “A doua șansă” a 420 tineri NEETs și obținerea a minim 278 de absolvenți prin furnizarea a 28 de grupe de educație. Ca urmare a acestui obiectiv vor obține diplome de absolvire 278 de persoane și vor fi crescute performanțele profesionale ale participanților, precum și posibilitatea consolidării unei cariere.

OS4 – Creșterea nivelului de informare a grupului țintă cu privire la avantajele aduse de participarea la programe de educație de tip “A doua șansă”, prin implementarea a 20 de CAMPANII DE PROMOVARE A PROGRAMULUI „A DOUA ȘANSĂ” ȘI A MĂSURILOR COMPLEMENTARE pe parcursul a 27 de luni și organizarea unui studiu tematic în acest sens. Informația redusă este unul dintre principalii factori ai participării reduse la programe de educație de tip “A doua șansă”, astfel încât următorul obiectiv urmărește să contribuie indirect la creșterea participării tinerilor NEETs la programe de educație de tip “A doua șansă” prin familiarizarea acestora cu beneficiile absolvirii învățământului obligatoriu și creării unei cariere de succes .

OS5 – Promovarea inițiativelor locale, a unei societăți egalitare și a inovării sociale prin crearea rețelei de parteneriate pentru integrarea tinerilor NEETs șomeri pe piața forței de muncă prin crearea a 15 parteneriate/rețele/platforme de colaborare cu actori relevanți ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public, precum și prin organizarea a 8 SESIUNI DE PROMOVARE TEME SECUNDARE, educaționale și ludice. Astfel, se va stabili un cadru favorabil inserției profesionale a acestora, facilitând accesul la informații și oportunități de ocupare. Rețeaua se va constitui ca un instrument al sustenabilității proiectului.

OS6 – Stimularea participării la programe de educație de tip “A doua șansa”, prin măsuri de sprijin financiar pentru cei 278 de absolvenți. OS6 contribuie la menținerea membrilor grupului țintă în activitățile proiectului, până la finalizarea programelor care li se adresează, prin măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”, în valoare de 1800 lei/absolvent pentru fiecare dintre cei 278 de absolvenți, fiind corelat cu A4 și cu indicatorul de realizare 4S70 și 4S149.

Activități propuse pentru grupul țintă:

 • Activități de orientare și consiliere;
 • Promovarea programului de tip ”A doua șansă” și a măsurilor complementare prin organizarea a 20 de campanii de informare, respectiv a 8 sesiuni de promovare teme secundare;
 • Programe educaționale de tip ”A doua șansă”;
 • Sprijin financiar.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 420 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO):

 • Din care rromă: 10% din 4S224 = 42 PERSOANE
 • Din zona rurală: 30% din 4S224 = 126 PERSOANE

Acest obiectiv general și obiectivele specifice se vor îndeplini prin intermediul următoarelor activități:

– implicarea în proiect a 420 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani

420 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții (4 ore orientare/consiliere individuale + 2 întâlniri / grupă * 4 ore), având ca scop aducerea/ readucerea în sistemul de educație și formare tineri care nu și-au finalizat educația obligatorie

420 de planuri personalizate de intervenție, diferențiate în funcție de nevoi specifice și vârsta

 • Programe de tip ”A doua șansă”– învățământ primar: 210 persoane – 15 persoane / grupă = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua șansă – învățământ primar: 14 grupe * 704 ore = 9856 ore
 • Programe de tip ”A doua șansă” – învățământ secundar inferior – acesta din urma având și o componentă de pregătire profesională: 210 persoane – 15 persoane / grupă = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua șansă – învățământ secundar inferior: 14 grupe * 1391 ore = 19474 ore

–    Total ore stagii practică: 720 ore * 7 grupe = 5.040 ore (120 ore TIC / grupă)

Promovarea programelor de tip ”A doua șansa” organizate

 1. Organizarea a 20 de campanii (minim 600 de participanți) și prin efectuarea studiului tematic
 2. Acordarea de măsuri de sprijin: subvenții pentru 278 de absolvenți din GRUPUL ȚINTĂ – cuantumul maxim al subvenției care poate fi acordată este de 1.800,00 RON/ nivel de studiu promovat, inclusiv pentru participarea la stagiul de pregătire practică de 720 de ore pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 3
 3. Promovarea unei rețele de parteneriate sociale ce vizează soluționarea inserției profesionale a NEETs.

Măsurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul țintă, precum:

 1. dezvoltarea unei atitudini pozitive față de educație;
 2. un nivel mai bun de informare și înțelegerea importanței participării la educație;
 3. obținerea diplomei de învățământ obligatoriu relevante pe piața muncii, ce le întărește avantajul competitiv profesional, posibilitatea de dezvoltare profesională și independentizare;
 4. asimilarea cunoștințelor de practică, precum și aptitudini și atitudini esențiale, printre care se numără creativitatea, spiritul de inițiativă, tenacitatea, spiritul de ajutor, capacitatea de înțelegere a riscului și un simt al responsabilității, consolidându-și poziția în societate și în comunitatea din care fac parte.

Beneficiile pentru membrii grupului țintă rezidă in ambiția de a finaliza o etapă in educația obligatorie, printre care se numără spiritul de inițiativă, tenacitatea, spiritul de echipă, capacitatea de înțelegere a riscului și un simț al responsabilității, precum și reala posibilitate de ocupare după absolvire.

Grupul țintă al proiectului – beneficii, eligibilitate, dosarul de înscriere

 • Toate serviciile oferite vor fi gratuite;
 • Vor fi oferite subvenții pentru participarea în activitățile proiectului, pentru cei 278 de absolvenți în valoare de 1800 lei;
 • Includerea persoanelor din grupul țintă în diferitele activități ale proiectului se va face după evaluarea inițială a acestora, în funcție de opțiunile personale și așteptările privind educația;
 • Va fi acordată o atenție deosebită tinerilor NEETs din categoriile defavorizate (etnici romi, persoane cu domiciliul în mediul rural, tineri fără studii, precum și tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D);
 • Serviciile de educație de tip “A doua șansă” oferite vor fi orientate către GT având în vedere, profilul ocupațional al GT, nivelul de ocupabilitate și opțiunile personale.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit exclusiv din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordine, AMOFM si AJOFM), care au părăsit prematur sistemul de educație (inclusiv cei care nu au fost înscriși în sistemul de educație, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5248/31.08.2011, cu modificările și completările ulterioare).

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.413.399,76 lei din care: 4.144.589,12 lei contribuția Uniunii Europene, 213.462,07 lei contribuția din bugetul național al României și 268.810,64 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Prioritatea de investiții 8.ii. Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a „garanției pentru tineret”, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială – regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.

Date de contact:

SC UNIC SPORTS SRL

Deda, com. Deda, Str. Principală nr. 94, județul Mureș, România

E-mail: proiect.neets@gmail.com

Nicușor- Alin  CRIȘAN

Reprezentant legal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*