MUREȘ: Posturi vacante de ajutor șef de post

Inspectoratul de Poliție Județean Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str.Borsos Tamas, nr. 16, judeţul Mureş organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

 1. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Sâncraiu de Mureș din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Band, poziția 860 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 2. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Sânpetru de Câmpie din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Râciu, poziția 883 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 3. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Livezeni din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului, poziția 946 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 4. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Lunca Bradului din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Deda, poziția 996 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 5. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Hodac din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Petelea, poziția 1031 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 6. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Lunca Tecii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Breaza, poziția 1070 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 7. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Albești din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Sighișoara, poziția 1079 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 8. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Gănești din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Târnăveni, poziția 1126 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 9. 1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Iclănzel din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Luduș, poziția 1162 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;
 10.  1 post prevăzut cu funcția de ajutor șef de post la Postul de Poliție Comunal Sărățeni din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Ghindari, poziția 1214 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, în data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@ms.politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

PROBELE DE CONCURS

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Proba de evaluare a performanței fizice, care va avea loc în perioada 11.10 – 19.10.2021;
 2. Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă, care va avea loc la data de 23.10.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș la nr. de tel.0265-202412, int. 20112, de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 09.00 – 14.00 și consultând pagina de internet a unității noastre www.ms.politiaromana.ro, la secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs,  la următorul link:

https://ms.politiaromana.ro/ro/cariera/anunt-incadrare-directa-sursa-externa-10-posturi-vacante-de-ajutor-sef-de-post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*