Ordonanța de Urgență privind reglementarea înființării și funcționării Sistemului Național Mutual Agricol de gestionare a riscurilor

Fondul Mutual Agricol va acorda compensații financiare fermierilor români în caz de calamitare a culturilor agricole sau dacă au suferit pagube în fermele de animale.
Înființarea Fondului Mutual, are drept scop acordarea de compensații fermierilor activi care contribuie financiar la constituirea fondului de compensare.
Actul reglementează și modul de acordare a compensațiilor financiare pentru fermierii activi contributori prin Sistemul național mutual agricol de gestionare a riscurilor, în cazul producerii evenimentelor care generează pierderi economice.
Administrarea Fondului se realizează prin Agenția pentru Administrarea Fondului Național Mutual Agricol, care se înființează ca instituție publică, autonomă, cu personalitate juridică în coordonarea Ministerului Agriculturii și care se finanțează din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul MADR și din venituri proprii.
În vederea stabilirii și recunoașterii naturii riscurilor, intensității daunelor produse și delimitării arealului în care se produc evenimentele care generează pierderi, se înființează Comisia Națională pentru Monitorizarea Riscurilor din Agricultură, organism colegial interinstituțional, fără personalitate juridică, pe lângă MADR.
La nivel județean se constituie comisiile județene pentru constatarea pagubelor, așa numitele comisii județene, care funcționează pe lângă Instituția Prefectului, cu scopul de a analiza, evalua, constata și certifica producerea evenimentelor, arealul și intensitatea pagubelor.

Beneficiarii compensațiilor

Compensațiile se acordă pentru pierderi economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau de un incident de mediu inclusiv prin contribuții financiare în baza Regulamentului 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013. Sunt vizați fermierii activi care au contribuit mai mult de 5 ani la constituirea fondului de compensare. Consiliul de Administrație este cel care aprobă acordarea stimulentelor, dacă rezerva financiară a fondului de compensare a depășit cu cel puțin 20% cuantumul maxim necesar pentru acoperirea eventualelor riscuri.
Stimulentele acordate  reprezintă diminuarea procentuală a contribuției la fondul de compensare. Compensaţiile financiare se plătesc de către Agenție direct fermierilor contributori care au înregistrat pierderi economice. Compensațiile financiare se acordă exclusiv fermierilor activi, care au achitat contribuția financiară până la 31 decembrie a anului precedent celui în care s-a produs paguba pentru care se solicită ajutorul. Agenția poate implementa și măsuri de stabilizare a veniturilor fermierilor, sub forma unor compensații din fondurile proprii create în acest scop, prin contribuția financiară a fermierilor activi și gestionate distinct de către Agenție, pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, ca urmare a volatilității prețurilor sau a altor cauze legate de instabilitatea pieței.

Cine administrează compensațiile?
Fondul de compensare financiară gestionat de Agenție se constituie din contribuțiile fermierilor activi, în cuantumul și în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de MADR la propunerea Agenției și se utilizează pentru acordarea compensațiilor financiare, precum și pentru asigurarea contravalorii serviciilor de gestionare a fondului de compensare.
Fondul de compensare este fond bănesc special, definit conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, care se colectează și se păstrează la Trezoreria Statului. Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din contravaloarea serviciilor de gestionare a fondului de compensare, calculată prin aplicarea unui procent din fondul de compensare, care se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale, la propunerea Agenției.

Definiții prevăzute în normele metodologice
Dezastrul natural – eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producție agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial
Fenomene climatice nefavorabile – seceta, înghețul din timpul iernii, înghețul târziu, inundațiile, ploile abundente și de durată, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial
Incident de mediu – apariția unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce privește calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific și limitat din punct de vedere geografic. Nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*