Când folosim cardul național de asigurări de sănătate?

Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice. Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu. Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.
Prezentarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face la momentul acordării serviciului, astfel: pentru serviciile acordate de medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, medicul dentist, la momentul acordării serviciilor medicale, pentru serviciile medicale paraclinice – analize de laborator – prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice, cu excepţia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie şi citologie, dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie – examene de urină şi examene de materii fecale, dacă sunt singurele investigaţii recomandate pe biletul de trimitere, se utilizează cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigaţii paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere împreună cu alte analize de laborator se utilizează cardul la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie, citologie şi microbiologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru investigațiile paraclinice de laborator prevăzute în pachetul de bază care nu sunt recomandate pe biletul de trimitere de către medicul de specialitate din specialitățile clinice sau medicul de familie, după caz, și care se efectuează pe răspunderea medicului de laborator, nu este necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistică medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor prevăzute în pachetul de bază
În asistenţa medicală spitalicească utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:
a) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: la internare în spital dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală, la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare ca şi caz transferat, la externare pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului, la internare și la externare pentru pacienții din secțiile de psihiatrie, internați – prin procedură de internare nevoluntară – consemnată în foaia de observație la motivele internării
b) pentru serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgenţă (camera de gardă/UPU/CPU) care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.  Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri.
În asistenţa medicală de recuperare, medicină fizică și balneologie, în sanatorii şi preventorii utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internare şi externare. Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului – membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal – prin procură notarială, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia. În situaţia în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat, prezentarea cardului nu este necesară. Confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu, se face sub semnătura beneficiarului sau a aparţinătorului acestuia – membru al familiei – părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, împuternicit legal, reprezentant legal – cu specificarea domiciliului la care s-a făcut livrarea, seria și numărul actului de identitate sau după caz, a pașaportului persoanei care semnează de primire.
– pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripţiei. În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.
Sursa:www.cnas.ro,
Ordinul 763/377/22.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG 161/2016 pentru aprobarea Contractului Cadru.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*