Citeşte noul mod de calcul al impozitului pe clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale proprietatea persoanelor fizice

Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Municipiului Reghin informează contribuabilii, persoane fizice, despre principalele modificări privind stabilirea impozitului pe clădiri, in funcţie de destinaţia clădirii, după cum urmeaza:
1. În categoria clădirilor rezidenţiale sunt incluse clădirile folosite pentru locuit şi clădirile-anexe, cu excepţia celor folosite în scopuri economice.
Mod de calcul:
Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de
0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulțirea suprafeței construită desfășurată (daca dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al clădirii atunci suprafața construită desfășurată se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,4) a acesteia exprimată în mp, cu valoarea impozabilă pe mp prevăzute la pct.1 din anexa nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 200/29.10.2015 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2016.
Valoarea impozabilă va fi ajustată în funcție de rangul localitatii și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecţie aferent încadrării Municipiului Reghin ca localitate de rangul II.
In funcție de anul finalizării construcției, valoarea impozabilă a clădirii se reduce cu :
– 50% pentru clădirea cu o vechime de peste 100 de ani
– 30% daca are o vechime între 50-100 ani, inclusiv
– 10% daca are o vechime între 30 și 50 de ani, inclusiv
2. În categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse:
– clădiri folosite pentru activități administrative, comerciale, de agrement, de cult, de cultură, de educație, financiar-bancare, sociale, sportive, turistice, de sănătate (orice altă activitate diferită de cea de locuit) etc;
– structurile de primire turistice;
– clădiri sau spații unde se înregistrează sedii secundare și puncte de lucru;
– clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate dar destinația rezultată din autorizația de construire este de clădire nerezidențială
– sediu sau punct de lucru al unei persoane fizice autorizate, cabinete medicale individuale, cabinete de avocatură, consultanță, etc.
Mod de calcul:
Impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de
1% asupra valorii, care poate fi:
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizaț în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
În cazul persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială, și care nu se încadrează în cele trei situații prezentate mai sus, impozitul pe clădiri aferent anului 2016 se va stabili din oficiu prin aplicarea cotei de
2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădirile rezidențiale.
Contribuabilii care se regăsesc în aceasta situație au obligaţia să depună declarație fiscală model
ITL-001 pentru stabilirea impozitului pe clădiri până la data de 31 martie 2016, declarație însoțite de unul din următoarele documentele:
a. raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință;
b. procesul verbal de receptie finală din care reiese valoarea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c. actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirii, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, din care reiese valoarea clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiează distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv.
d. orice document din care reiese destinația clădirii precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice alte documente justificative
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se stabilește ca la clădirile rezidențiale iar în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează ca la clădirile nerezidențiale.
3. În categoria clădirilor mixte sunt incluse cele utilizate atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial
În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economica, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial.
Contribuabilii care se regăsesc în această situație au obligația să depună declarație fiscală model
ITL-001 pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, până la data de 31 martie 2016.
Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se vor depune declarațiile fiscale însoțite de unul din documentele următoare, necesare pentru delimitarea suprafețelor în vederea stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială:
a. contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
b. contractul de comodat în care se precizeaza suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice;
c. autorizația de construire si/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii,
d. raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial;
e. documentația cadastrală;
f. orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a.-e.;
g. declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu exista documente doveditoare.
Obligația de a depune declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri revine și proprietarilor persoane fizice, în clădirile în care își are sediul o societate, asociatie, fundatie, o persoana fizica autorizata etc, chiar dacă nu se desfășoară activitate economica la adresa respectivă, făcând dovada inactivității sau desfășurarii activității în altă locaţie. Declaraţia de impunere model
ITL-001 va fi însoţită de copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului pentru persoana fizică autorizată sau persoana juridică care îşi are sediul/punctul de lucru în clădirea proprietatea persoanei fizice.
Termenul de depunere a declarațiilor: 31 martie 2016. Informații suplimentare se pot obține la tel.0265511112;0265511113;0265511114; fax-0265512542
email:
office@primariareghin.ro sau direct la sediul institutiei: Reghin, P-ţa Petru Maior nr.41, camera nr.2 și nr.44 – Serviciul Impozite şi Taxe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*