Demarare proiect „Integrare educatională și profesională pentru tinerii NEETs!”

COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI

„Integrare educatională și profesională pentru tinerii NEETs!”

Contract de finanțare nr. POCU/884/1/4/147036

IOANIDA TURISM SRL în parteneriat cu GRANT COSULTING SRL– Partener 1 si MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI/Serviciul lmplementare Proiecte Fonduri Nerambursabile – Partener 2 implementează în perioada 30.06.2021 – 29.12.2023 proiectul cu titlul “ Integrare educațională și profesională pentru tinerii NEETs!”, cod SMIS 147036.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 420 de tineri Neets a numărului de tineri șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansa, in special a celor din categorii defavorizate, roma/rural, sporirea nivelului de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, contribuirea directa la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor masuri de sprijin financiar pentru cursanți. Proiectul isi propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 420 tineri NEET șomeri înregistrați.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 –OS1. Înregistrarea in grupul ținta a 420 de tineri NEETs, din care minim 10% vor fi de etnie roma, minim 30% vor fi din mediul rural si minim 30% vor avea nivel de ocupabilitate C si D, pe durata celor 31 luni de implementare, in vederea oferirii către aceștia de servicii specializate de ocupare si educație de tip “A doua șansa”, in scopul creșterii oportunităților de integrare pe piața muncii.(corespunde A1.1).

OS2– Îmbunătățirea capacitații de ocupare a 420 tineri NEETs șomeri cu vârsta intre 16 – 24 ani, pe parcursul a 31 luni, prin furnizarea de servicii de ocupare: informare, consiliere, plan personalizat de intervenție. Ca urmare a acestui obiectiv, 420 tineri NEETs vor fi îndrumați spre încadrarea in programe de tip “A doua șansa” si absolvirea acestora.

OS3 – Încadrarea si susținerea in programe de tip “A doua șansa” a 420 tineri NEETs si obținerea a minim 278 de absolvenți prin furnizarea a 28 de grupe de educație. Ca urmare a acestui obiectiv vor obține diplome de absolvire 278 de persoane si vor fi crescute performantele profesionale ale participanților, precum si posibilitatea consolidării unei cariere.

OS4 – Creșterea nivelului de informare a grupului ținta cu privire la avantajele aduse de participarea la programe de educație de tip “A doua șansa”, prin implementarea a 20 de CAMPANII DE PROMOVARE A PROGRAMULUI „A DOUA SANSA” SI A MASURILOR COMPLEMENTARE pe parcursul a 27 de luni si organizarea unui studiu tematic in acest sens. Informația redusa este unul dintre principalii factori ai participării reduse la programe de educație de tip “A doua șansa”, astfel încă următorul obiectiv urmărește sa contribuie indirect la creșterea participării tinerilor NEETs la programe de educație de tip “A doua șansa” prin familiarizarea acestora cu beneficiile absolvirii învățământului obligatoriu si crearii unei cariere de succes .

OS5 – Promovarea inițiativelor locale, a unei societăți egalitare si a inovării sociale prin crearea rețelei de parteneriate pentru integrarea tinerilor NEETs șomeri pe piața forței de munca prin crearea a 15 parteneriate/rețele/platforme de colaborare cu actori relevanți ai mediului de afaceri / academic / de formare / sectorul public, precum si prin organizarea a 8 SESIUNI DE PROMOVARE TEME SECUNDARE, educaționale si ludice. Astfel, se va stabili un cadru favorabil inserției profesionale a acestora, facilitând accesul la informații si oportunități de ocupare. Rețeaua se va constitui ca un instrument al sustenabilității proiectului.

OS6 – Stimularea participării la programe de educație de tip “A doua șansa”, prin masuri de sprijin financiar pentru cei 278 de absolvenți. OS6 contribuie la menținerea membrilor grupului ținta in activitățile proiectului, pana la finalizarea programelor care li se adresează, prin masuri de sprijin financiar pentru stimularea participării in cadrul programului „A doua șansa”, in valoare de 1800 lei/absolvent pentru fiecare dintre cei 278 de absolvenți, fiind corelat cu A4 si cu indicatorul de realizare 4S70 si 4S149.

Activități propuse pentru grupul ținta:

 • Activități de orientare si consiliere;
 • Promovarea programului de tip ”A doua șansa” si a masurilor complementare prin organizarea a 20 de campanii de informare respective a 8 sesiuni de promovare teme secundare;
 • Programe educaționale de tip ”A doua șansa”;
 • Sprijin financiar.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 420 tineri NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO):

 • Din care rroma: 10% din 4S224 = 42 PERSOANE
 • Din zona rurala: 30% din 4S224 = 126 PERSOANE

Acest obiectiv general si obiectivele specifice se vor îndeplini prin intermediul următoarelor activități:

– implicarea in proiect a 420 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani

420 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați, vor beneficia de servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vieții (4 ore orientare/consiliere individuale + 2 întâlniri / grupa * 4 ore), având ca scop aducerea/ readucerea în sistemul de educație si formare tinerii care nu si-au finalizat educația obligatorie

420 de planuri personalizate de intervenție, diferențiate în funcție de nevoi specifice si vârsta

 • Programe de tip ”A doua șansa”– învățământ primar: 210 persoane – 15 persoane / grupa = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua șansa – învățământ primar: 14 grupe * 704 ore = 9856 ore
 • Programe de tip ”A doua șansa” – învățământ secundar inferior – acesta din urma având si o componenta de pregătire profesionala: 210 persoane – 15 persoane / grupa = 14 grupe
 • TOTAL ORE A doua șansa – învățământ secundar inferior: 14 grupe * 1391 ore = 19474 ore

–    Total ore stagii practica: 720 ore * 7 grupe = 5.040 ore (120 ore TIC / grupa)

Promovarea programelor de tip ”A doua șansa” organizate

 1. Organizarea a 20 de campanii (minim 600 de participanți) si prin efectuarea studiului tematic
 2. Acordarea de masuri de sprijin: subvenții pentru 278 de absolvenți din GRUPUL TINTA – cuantumul maxim al subvenției care poate fi acordata este de 1.800,00 RON/ nivel de studiu promovat, inclusiv pentru participarea la stagiul de pregătire practica de 720 de ore pentru obținerea certificatului de calificare profesionala de nivel 3
 3. Promovarea unei rețele de parteneriate sociale ce vizează soluționarea inserției profesionale a NEETs.

Masurile propuse vor genera beneficii pentru persoanele din grupul ținta, precum:

 1. dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de educație;
 2. un nivel mai bun de informare si înțelegerea importantei participării la educație;
 3. obținerea diplomei de învățământ obligatoriu relevante pe piața muncii, ce le întărește avantajul competitiv profesional, posibilitatea de dezvoltare profesionala si independentizare;
 4. asimilarea cunoștințelor de practica, precum si aptitudini si atitudini esențiale, printre care se numără creativitatea, spiritul de inițiativa, tenacitatea, spiritul de ajutor, capacitatea de înțelegere a riscului si un simt al responsabilității, consolidându-si poziția in societate si in comunitatea din care fac parte.

Beneficiile pentru membrii grupului ținta rezida in ambiția de a finaliza o etapa in educația obligatorie, printre care se numără spiritul de inițiativa, tenacitatea, spiritul de echipa, capacitatea de înțelegere a riscului si un simt al responsabilității, precum si reala posibilitate de ocupare după absolvire.

Grupul ținta al proiectului – beneficii, eligibilitate, dosarul de înscriere

 • Toate serviciile oferite vor fi gratuite;
 • Vor fi oferite subvenții pentru participarea in activitățile proiectului, pentru cei 278 de absolvenți in valoare de 1800 lei;
 • Includerea persoanelor din grupul ținta in diferitele activități ale proiectului se va face după evaluarea inițiala a acestora, in funcție de opțiunile personale si așteptările privind educația;
 • Va fi acordata o atenție deosebita tinerilor NEETs din categoriile defavorizate (etnici romi, persoane cu domiciliul in mediul rural, tineri fără studii, precum si tinerii NEETs cu nivel de ocupabilitate C si D);
 • Serviciile de educație de tip “A doua șansa” oferite vor fi orientate către GT având in vedere, profilul ocupațional al GT, nivelul de ocupabilitate si opțiunile personale.

Grupul ținta al proiectului este alcătuit exclusiv tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridica din subordine, AMOFM si AJOFM), care au părăsit prematur sistemul de educație (inclusiv cei care nu au fost înscriși în sistemul de educație, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5248/31.08.2011, cu modificările si completările ulterioare).

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.444.901,90 lei din care: 3.937.641,88 lei contribuția Uniunii Europene, 250.581,72 lei contribuția din bugetul național al României și 256.678,30 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”, Prioritatea de investiții 8.ii. Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a „garanției pentru tineret”, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială – regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.

Date de contact:

SC IOANIDA TURISM SRL

Adresă de corespondență: Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș

E-mail: cioanida@yahoo.com

CRIȘAN IOANA

Reprezentant legal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*