Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş invită cetăţenii români cu domiciliul pe raza judeţului Mureş, care au împlinit vârsta de 14 ani să intre în legalitate cu actele de identitate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată şi ale H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul însoţit de unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care deserveşte localitatea de domiciliu.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, împreună cu documentele prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. În considerarea prevederilor art. 14, alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005, primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinti, însă locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredintat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situatiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Documente necesare:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (se primeşte la ghişeu);

– certificatul de naştere, original şi copie;

– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

– hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/plasamentului, definitivă si irevocabilă, original şi copie, după caz;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă si irevocabilă/certificatul de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original si copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

În prezent, în evidenţele instituţiei noastre sunt 5709 minori care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, din care:

  • 1057 minori care au împlinit 14 ani în anul curent;
  • 4652 minori care au împlinit 14 ani în anii anteriori.

Nerespectarea prevederilor legale de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  între 40 şi 80 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*